Ngành Dự trữ Nhà nước: Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng hiện đại, minh bạch và tiết kiệm

(03/04/2017)

Ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Chính sách và pháp chế, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) cho biết, những năm gần đây, công tác cải cách hành chính tại Tổng cục DTNN có nhiều chuyển biến tích cực, từ chỉ đạo điều hành, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính trên tất cả các mặt như: Rà soát cải cách thủ tục hành chính, gắn với rà soát các quy trình, quy chế quản lý nội bộ; công bố thủ tục hành chính; rà soát tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức; rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý dự trữ quốc gia; rà soát, hoàn thiện các cơ chế quản lý tài chính và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin…

 

Lãnh đạo Bộ Tài chính và lãnh đạo Tổng cục DTNN kiểm tra chất lượng

thóc nhập kho tại Cục DTNN khu vực Đông Bắc

 

Cải cách nhiều mặt

Ông Nguyễn Văn Bình cho biết, trong việc tổ chức chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, Tổng cục đã thành lập Ban chỉ đạo Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 để triển khai công tác cải cách hành chính. Ban chỉ đạo cải cách hành chính đã tham mưu Tổng cục ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch cải cách hành chính trong năm 2016 và năm 2017. Nội dung của các kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ mang tính đột phá của công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính.

 

Về xây dựng thể chế, ông Nguyễn Văn Bình cũng cho biết, riêng trong năm 2016, Tổng cục DTNN đã hoàn thành 100% chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể: Đã trình Bộ Tài chính ký ban hành 06 Thông tư: Thông tư số 04/2016/TT-BTC về định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quốc gia; Thông tư số 149/2016/TT-BTC về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc thú y dự trữ quốc gia; Thông tư số 32/2016/TT-BTCvề việc áp dụng định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau và thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia; Thông tư số 82/2016/TT-BTC về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ.

Trong quý I năm 2017, Tổng cục DTNN đã trình Bộ Tài chính ban hành 2 thông tư về Quy chuẩn quốc gia đối với bè nhẹ cứu sinh dự trữ quốc gia và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia (DTQG).

Về cải cách thủ tục hành chính, ông Nguyễn Văn Bình cho biết, điểm nhấn là, Tổng cục đã chủ động xây dựng và trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1014/QĐ-BTC ngày 11/5/2016 công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực DTQG. Theo đó, công bố 7 thủ tục hành chính mới và bãi bỏ 9 thủ tục; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện niêm yết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP. Tổng cục đã  ban hành Quyết định số 1045/QĐ-TCDT ngày 30/12/2016 về trình tự thực hiện và phân công trách nhiệm trong công tác mua vật tư, thiết bị DTQG, góp phần quản lý chặt chẽ, đúng quy định và minh bạch trong việc mua hàng DTQG.

Trong công tác cải cách tổ chức bộ máy, Tổng cục cũng tập trung cho công tác chuẩn bị sửa đổi, bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục để phù hợp với các quy định mới về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Văn Bình cũng cho biết, Tổng cục DTNN đã bám sát kế hoạch về quy trình xử lý văn bản điện tử và điều hành công việc qua chương trình eDocTC và giao diện gửi, nhận văn bản eLight của Bộ Tài chính để triển khai thực hiện. Kết quả trong năm 2016, 22/22 đơn vị đã triển khai áp dụng chương trình. Bên cạnh đó, tổng cục đã triển khai xây dựng Kế hoạch 5 năm về ứng dựng công nghệ thông tin giai đoạn 2016- 2020 (được Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 1608/QĐ-BTC)...

Quản lý hiện đại, minh bạch và tiết kiệm

Ông Nguyễn Văn Bình cho biết, từ nay đến cuối năm, Tổng cục DTNN sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, với nhiều giải pháp. 

Cụ thể, Tổng cục DTNN sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục; rà soát, tổng kết 5 năm thực hiện Luật DTQG; xây dựng các thông tư về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng dự trữ. Đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn cơ chế, chính sách nội ngành được hoàn thiện theo hướng tăng cường công tác quản lý nội bộ, gắn với cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ theo hướng đơn giản, minh bạch hóa, tiện cho việc theo dõi, triển khai thực hiện.

Ngoài ra, Tổng cục DTNN sẽ đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật DTQG và văn bản hướng dẫn cơ chế chính sách nội ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra văn bản; theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện văn bản quy phạm pháp luật DTQG...

Tổng cục DTNN cũng sẽ tập trung rà soát những bất cập trong quá trình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về dự trữ quốc gia và đề xuất sửa đổi, bổ sung, đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật DTQG, quy định tại Luật Ngân sách nhà nước (năm 2015), và đáp ứng yêu cầu triển khai, quản lý, điều hành công tác dự trữ quốc gia trên thực tế ”, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Đặc biệt, từ nay đến cuối năm, Tổng cục DTNN sẽ tiếp tục rà soát các văn bản hướng dẫn công tác quản lý tài chính, tài sản và thực hiện chi ngân sách cho DTQG với các quy định để đề xuất văn bản sửa đổi, bổ sung phù hợp cho với quy định hiện hành của pháp luật; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định mức chi cho các nhóm nội dung chi đối với chi phí nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG. Các quy định này phải đảm bảo thực hiện quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo đúng chế độ, đúng mục đích, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu, cắt giảm tối đa các khoản kinh phí chưa thực sự cần thiết và đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho cán bộ, công chức; tổ chức triển khai kiểm tra công tác quản lý tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục...

 

 

Hồng Sâm - Thời báo Tài chính VN