Cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước đạt chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

(11/06/2013)

Ngày 03/6/2013 Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ký ban hành Quyết định số 1513/QĐ-TĐC về việc cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Chứng nhận ISO 9001:2008 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng được công nhận rộng rãi nhất, như là chuẩn mực về quản lý chất lượng. Việc một tổ chức được cấp chứng nhận này cho biết tổ chức đó tuân thủ theo hệ thống quản lý chất lượng và có khả năng cung cấp sản phẩm hay dịch vụ một cách nhất quán, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các quy định pháp lý hiện hành.

 

 

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 được cấp cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước chính là sự ghi nhận những cố gắng và nỗ lực không ngừng của lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước nhằm quyết tâm chuẩn hoá và minh bạch hóa quy trình hoạt động, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ và năng lực điều hành; là tiền đề để Tổng cục Dự trữ Nhà nước thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính theo nghị quyết của Chính phủ có kết quả.

Ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Quyết định số 1652/QĐ-BTC này 12/7/2011 phê duyệt kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bộ Tài chính, ngày 28/7/2011Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước do 01 đồng chí lãnh đạo Tổng cục làm Trưởng Ban Chỉ đạo và Chánh Văn phòng Tổng cục là Phó trưởng Ban thường trực. Xác định đây là công việc hoàn toàn mới đối với Tổng cục, Ban Chỉ đạo đã tập trung nghiên cứu, khảo sát cách làm của các bộ, ngành để từ đó tiến hành xây dựng và áp dụng tại Tổng cục.

Việc xây dựng và áp dụng trải qua các quá trình như: Đào tạo nhận thức cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho toàn thể cán bộ, công chức của cơ quan Tổng cục; xây dựng và soạn thảo hệ thống văn bản theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; triển khai áp dụng thông qua việc phổ biến bộ tài liệu quản lý và phương pháp áp dụng cho từng bộ phận, cán bộ, công chức liên quan để thực hiện thống nhất; trong thời gian áp dụng thường xuyên kiểm tra, rà soát việc áp dụng; hướng dẫn và giải thích để việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng được thực hiện có hiệu quả. Trước khi đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận, Tổng cục DTNN đã tiến hành đánh giá hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan Tổng cục DTNN

Như vậy, sau gần 02 năm nghiên cứu, xây dựng và áp dụng, đến nay hệ thống quản lý chất lượng của Tổng cục Dự trữ Nhà nước trong hoạt động tham mưu, giúp Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về dự trữ nhà nước đã được đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo Giấy chứng nhận số 0721/2013 ngày 03/6/2013, gồm các hoạt động:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

- Hoạt động kiểm tra của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

- Hoạt động theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra.

- Thẩm định về mặt pháp lý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác do các đơn vị thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước xây dựng.

- Xây dựng Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực dự trữ nhà nước.

- Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật về hàng dự trữ quốc gia.

- Cấp phát vốn mua và chi phí liên quan đến hàng dự trữ quốc gia.

- Xây dựng và ban hành giá hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

- Xây dựng kế hoạch nhập, xuất, mua, bán, điều chuyển nội bộ hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

- Lập, thẩm định, giao và quản lý dự toán chi ngân sách ngành dự trữ.

- Giao kế hoạch đầu tư sửa chữa lớn hàng năm.

- Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu đối với dự án đầu tư sửa chữa lớn.

- Kiểm tra, thẩm định, phê duyệt báo cáo quyết toán.

Theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, toàn thể cán bộ, công chức thuộc cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước cam kết duy trì triển khai áp dụng các quy trình tiêu chuẩn ISO đã được chứng nhận và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sau chứng nhận; thường xuyên, định kỳ tiến hành các hoạt động theo dõi, đánh giá, cập nhật tất cả tài liệu quản lý đảm bảo hệ thống quản lý có hiệu lực, được áp dụng có hiệu quả trong các hoạt động của Tổng cục.

 

                             Mai Hường - VĂN PHÒNG TỔNG CỤC DTNNCác tin đã đưa ngày: