Đoàn khảo sát của Bộ Tài chính làm việc tại các bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia

(17/04/2013)

Luật dự trữ quốc gia (DTQG) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Để Luật đi vào cuộc sống, sớm phát huy hiệu quả, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tích cực triển khai xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật (nghị định, thông tư) bảo đảm có hiệu lực thi hành cùng Luật. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-BTC ngày 07/01/2013 kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và triển khai Luật DTQG, Tổng cục Dự trữ Nhà nước được giao nhiệm vụ là đơn vị chủ trì.

Để xây dựng các thông tư hướng dẫn bảo đảm nội dung phù hợp với quy định của Luật DTQG và có tính khả thi cao, Bộ Tài chính đã tiến hành khảo sát tại các bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia.

 

Đoàn khảo sát làm việc tại Cục kho vận – Bộ Công An

 

Trong thời gian từ ngày 08/4 - 11/4/2013, Đoàn khảo sát gồm Vụ Chế độ kế toán Bộ Tài chính, đại diện các Vụ thuộc Tổng cục DTNN do đồng chí Nguyễn Đình Hòa - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN làm trưởng đoàn đã làm việc tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đoàn đã khảo sát, tìm hiểu về một số nội dung: (i) công tác lập, triển khai thực hiện kế hoạch dự trữ quốc gia, (ii) trình tự, thủ tục xuất cấp, sử dụng hàng DTQG để cứu trợ, hỗ trợ và viện trợ, (iii) công tác nhập, xuất; mua, bán hàng DTQG, (iv) trình tự, thủ tục, biện pháp xử lý trong trường hợp hao, dôi, hư hỏng, mất mát, kém phẩm chất, hết thời hạn sử dụng hàng DTQG, (v) cất giữ hàng dự trữ quốc gia tại các đơn vị nhận thuê bảo quản, nội dung các chi phí thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia, (vi) chế độ kế toán nghiệp vụ DTQG, (vii) các vướng mắc, kiến nghị về thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trong hoạt động dự trữ quốc gia. Đoàn cũng đã tiến hành khảo sát thực tế tại kho dự trữ quốc gia thuộc các đơn vị dự trữ quốc gia bảo quản xăng, dầu; giống cây trồng; cứu hộ, cứu nạn; trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

 

 

Đoàn khảo sát làm việc tại Bộ Công Thương

 

Kiến nghị của bộ, ngành về chính sách thuế đất, định mức, kinh phí bảo quản … và kết quả khảo sát là cơ sở để Đoàn nghiên cứu xây dựng chế độ tài chính; chế độ kế toán; cơ chế mua, bán; nhập, xuất thống nhât trong toàn ngành dự trữ quốc gia.                                       

 

 

                       Lê Thị Xuân - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế