Tổng cục Dự trữ Nhà nước công nhận sáng kiến theo tiêu chuẩn danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và chiến sĩ thi đua ngành Tài chính năm 2012

(01/01/0001)

Ngày 23 tháng 2 năm 2013, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã có Quyết định số 147/QĐ-TCDT về việc công nhận sáng kiến theo tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở  cho cán bộ, công chức thuộc cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Quyết định số148/QĐ-TCDT về việc công nhận sáng kiến theo tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính cho các cán bộ, công chức thuộc cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước, làm cơ sở để Hội đồng thi đua khen thưởng của Tổng cục Dự trữ Nhà nước xét duyệt các danh hiệu thi đua cơ sở và đề nghị Hội đồng thi đua bộ tài chính xét duyệt các danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành Tài chính (Chi tiết danh sách trong nội dung đính kèm).Các tin đã đưa ngày: