Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chỉnh lý tài liệu hình thành từ năm 2015 trở về trước tại Chi cục DTNN Quảng Ngãi đưa vào lưu trữ

(25/05/2022)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU   

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

- Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Điện thoại: (0256) 3 826441; Fax: (0256) 3 827 526.

2. Tên gói thầu: chỉnh lý tài liệu hình thành từ năm 2015 trở về trước tại Chi cục DTNN Quảng Ngãi đưa vào lưu trữ.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Quyết định số 210/QĐ-CDTNB ngày 24/5/2022 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chỉnh lý tài liệu hình thành từ năm 2015 trở về trước tại Chi cục DTNN Quảng Ngãi đưa vào lưu trữ;.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

5. Giá gói thầu: 99.450.000 đồng, (Chín mươi chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng)

B. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói
 thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức
 lựa chọn nhà thầu

Thời gian
 bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại
 hợp đồng

Thời gian
 thực hiện hợp đồng

1

Chỉnh lý tài liệu hình thành từ năm 2015 trở về trước tại Chi cục DTNN Quảng Ngãi đưa vào lưu trữ

99.450.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

24/5/2022

Hợp đồng theo đơn giá cố định

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng

99.450.000

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: