Chi cục DTNN Cần Thơ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Thuê bốc xếp xuất thóc dự trữ quốc gia để gia công, xay xát thành gạo 20% tấm DTQG hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19

(08/12/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ; Điện thoại:        0292.3841447     - Fax: 0292.3841447.

2. Tên dự toán: Thuê bốc xếp xuất thóc dự trữ quốc gia để gia công, xay xát thành gạo 20% tấm DTQG hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 254/QĐ-CCDTCT ngày 08/12/2021 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Thuê bốc xếp xuất thóc dự trữ quốc gia để gia công, xay xát thành gạo 20% tấm DTQG hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

5. Tổng mức đầu tư: 459.851.615 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi chín triệu tám trăm năm mươi mốt ngàn sáu trăm mười lăm đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định của nhà nước và các chi phí khác liên quan đến quá trình bốc xếp thóc xuất kho)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn

nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê bốc xếp xuất thóc dự trữ quốc gia để gia công, xay xát thành gạo 20% tấm DTQG hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19

459.851.615

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn (Quy trình theo Khoản 2, Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP)

 

 

Tháng 12/2021

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 25/12/2021

 

Tổng cộng

459.851.615

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: