Chi cục DTNN Tiên Sơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.075 tấn gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang học kỳ I năm học 2021-2022.

(22/09/2021)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn

- Địa chỉ: Thị trấn Lim - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223837392;   Fax: 02223837392

2. Tên dự án (gói thầu): Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.075 tấn gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang học kỳ I năm học 2021-2022.

3. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn

4. Tổng mức đầu tư: 77.400.000đ

Bằng chữ: (Bảy mươi bảy triệu bốn trăm nghìn đồng).

5. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

6. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số 23/QĐ-CCDTTS ngày 02/9/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.075 tấn gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang học kỳ I năm học 2021-2022”.

B. Nội dung thông báo:

 

S

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.075 tấn gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang học kỳ I

 năm học 2021-2022.

77.400.000 đ

(Bảy mươi bảy triệu bốn trăm nghìn đồng)

NSNN

Chỉ định

thầu rút gọn

27/9/2021

Trọn gói

Trong T10/2021

 Các tin đã đưa ngày: