Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo mời thầu Gói thầu số 4: Xây dựng Nhà kho lương thực; Điện trong nhà, thoát nước mái, Chống sét, PCCC trong nhà, Điện ngoài nhà, San nền và thiết bị

(22/09/2021)

    Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: Số 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

    Điện thoại/Fax/E-mail: 0256.3826433;số Fax:  56.3827526;   tungdutru@gmail.com;

    Mã số thuế:  0100787888-015;

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 4: Xây dựng Nhà kho lương thực; Điện trong nhà, thoát nước mái, Chống sét, PCCC trong nhà, Điện ngoài nhà, San nền và thiết bị.

- Loại gói thầu: Xây lắp;

- Giá gói thầu: 12.717.715.612 đồng (Mười hai tỷ, bảy trăm mười bảy triệu bảy trăm mười lăm nghìn sáu trăm mười hai đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng các hạng mục: Xây dựng nhà kho lương thực; Điện trong nhà, thoát nước mái, chống sét, PCCC trong nhà, điện ngoài nhà, san nền và thiết bị).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày;

2.Tên dự án: Cải tạo nâng cấp kho Dự trữ lương thực Đức Hiệp – Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước .

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoan, một túi hồ sơ;

6. Phát hành HSMT: Từ  15 giờ 00 phút ngày 21/9/2021 đến trước 15 giờ 00 ngày 01/10/2021 (qua mạng: muasamcong@mpi.gov.vn).

7. Địa điểm phát hành HSMT:  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình;

     Địa chỉ  số 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;  

      Số điện thoại:  0256.3826433; số Fax: 0256.3827526.

8.Giá bán 1 bộ HSMT:  Miễn phí

9.Bảo đảm dự thầu: 190.000.000  (Một trăm chín mươi triệu đồng);

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 01/10/2021;Các tin đã đưa ngày: