Chi cục DTNN Mỹ Đức thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Cung cấp dịch vụ nhân công phục vụ nhập 600 tấn gạo năm 2021

(07/04/2021)

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC HÀ NỘI

CHI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC MỸ ĐỨC

--------------------

Số: 10/QĐ-CCDTMĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------

Mỹ Đức, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công phục vụ nhập 600 tấn gạo năm 2021

----------------------

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC MỸ ĐỨC

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa XIII;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-TCDT ngày 24/6/2020 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-CCDTMĐ ngày 05/4/2021 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Mỹ Đức về việc phê duyệt dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ nhân công phục vụ nhập 600 tấn gạo năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-CCDTMĐ ngày 05/4/2021 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Mỹ Đức về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ nhân công phục vụ nhập 600 tấn gạo năm 2021;

Xét Tờ trình ngày 06/4/2021 của Bộ phận kỹ thuật và Bộ phận kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ nhân công phục vụ nhập 600 tấn gạo năm 2021 với nội dung như sau:

- Nhà thầu được lựa chọn: Bà Vũ Thị Phương.

- Địa chỉ: Số 1, tổ 1, khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

- Giá trị gói thầu:

+ Bốc vác gạo: 600 tấn x 96.000 đồng/tấn = 57.600.000 đồng.

    Tổng giá trị gói thầu: 57.600.000 đồng (Đã bao gồm các loại thuế phí theo quy định.)

Viết bằng chữ: Năm mươi bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn./.

- Địa điểm thực hiện: Vùng kho Đồng Tâm - Chi cục DTNN Mỹ Đức (Địa chỉ: Thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức TP. Hà Nội).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 30/4/2021 (Kể cả ngày nghỉ lễ, thứ 7, chủ nhật).

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Bộ phận kế toán có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các công việc tiếp theo quy định hiện hành.    

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ phận kế toán và nhà thầu được lựa chọn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- KBNN;

- Lưu KT.

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Cương

 

 

 

 

 

 

 


 Các tin đã đưa ngày: