Chi cục DTNN Tây Sơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp, vệ sinh kho phục vụ xuất 1.311,090 tấn thóc DTQG nhập kho năm 2020

(26/02/2021)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

   A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

     - Địa chỉ: Bình Nghi, Tây Sơn, tỉnh Bình Định

     - Điện thoại: 0256. 3882107.                 Fax: 0256. 3882107

2. Tên các gói thầu: Bốc xếp và vệ sinh kho hàng phục vụ xuất 1.311,090 tấn thóc DTQG.

          Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 14/QĐ-CCDTTS ngày 24/02/2021 của Chi cục trưởng Chi Cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp, vệ sinh kho hàng phục vụ xuất 1.311,090 tấn thóc DTQG

3. Tên chủ đầu tư: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

4. Tổng giá trị các gói thầu: 75.109.950 đồng (Số tiền bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu, một trăm lẻ chín nghìn, chín trăm năm mươi đồng./.)

 

  B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Dịch vụ bốc xếp, vệ sinh kho phục vụ xuất 1.311,090 tấn thóc DTQG

75.109.950

NSNN năm 2021

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 24/02/2021 đến ngày 26/02/2021

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 25/3/2021

 Các tin đã đưa ngày: