Chi cục DTNN Cần Thơ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thuê bốc xếp 2.500tấn thóc vụ ĐX 2021 nhập kho DTQG

(19/02/2021)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ; Điện thoại:        0292.3841447     - Fax: 0292.3841447.

2. Tên dự toán: Thuê bốc xếp 2.500 tấn thóc vụ ĐX 2021 nhập kho DTQG.

 3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 32/QĐ-CCDTCT ngày 19/02/2021 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Thuê bốc xếp 2.500tấn thóc vụ ĐX 2021 nhập kho DTQG.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

5. Tổng mức đầu tư: 360.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng).

S

T

T

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định của nhà nước và các chi phí khác liên quan đến quá trình bốc xếp hàng nhập kho)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn

nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê bốc xếp 2.500 tấn thóc vụ ĐX 2021 nhập kho DTQG

360.000.000

Ngân sách Nhà nước năm 2021

Chỉ định thầu rút gọn (Quy trình theo Khoản 2, Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP)

 

Trong tháng 02/2021

Hợp đồng theo đơn giá cố định

 

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/4/2021

 

Tổng giá trị gói thầu

360.000.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: