Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo KTKT, Thiết kế BVTC, Dự toán công trình Cải tạo, sửa chữa thường xuyên trụ sở, văn phòng năm 2020

(30/11/2020)

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

- Địa chỉ Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định;

- Điện thoại: 02283 844 370;  Fax: 02283 842 081

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên dự án

 Công trình

Tên gói thầu1    

Số KHLC nhà thầu2

Hình thức lựa chọn nhà thầu1    

Giá gói thầu1

(đồng)

Giá trúng thầu 3

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định phê duyệt4

1

 

Cải tạo, sửa chữa thường xuyên trụ sở, văn phòng năm 2020 - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

Hà Nam Ninh

Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo KTKT, Thiết kế BVTC, Dự toán

 

Chỉ định thầu rút gọn

31.460.000

31.460.000

Công ty Cổ phần BC&D

Trọn gói

40 ngày

Quyết định số 522/QĐ-CDTHNN ngày 20/11/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

 Các tin đã đưa ngày: