Chi cục DTNN Lạng Giang thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 400 tấn thóc nhập kho năm 2018 thuộc kế hoạch xuất bán năm 2020

(16/10/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang

- Địa chỉ: Xã Hương Lạc - huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại: 0204 3881210;     - Fax: 0204 3881210

2. Tên dự toán: Dự toán kinh phí không tự chủ năm 2020.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 42/QĐ-CCDTLG ngày 15/10/2020 của Chi cục trưởng chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang.

4. Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang

5. Tổng dự toán: 29.600.000 đồng

B. Nội dung thông báo:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 400 tấn thóc nhập kho năm 2018 thuộc kế hoạch xuất bán năm 2020

29.600.000 đồng

(Hai mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng)

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

16/10/2020

Trọn gói

Trong quý IV/2020


 Các tin đã đưa ngày: