Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020

(29/09/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Cửu Long.

- Địa chỉ: 05 Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Quyết định số 254/QĐ-CDTCL ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

4. Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Cửu Long.

5. Giá gói thầu: 50.000.000đ + (1%  trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm)

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020

50.000.000đ + (1%  trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm)

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 9/2020

Theo đơn giá điều chỉnh

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2020

 Các tin đã đưa ngày: