Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp phục vụ nhập 630.000kg Thóc Đông xuân năm 2020

(05/08/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Ninh

- Địa chỉ: Xã Hồng Quang – Huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 02283. 845 151

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ nhập 630.000kg Thóc Đông xuân năm 2020, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc DTQG theo Hợp đồng số 06,18/2020/HĐMB.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ nhập 630.000kg Thóc Đông xuân năm 2020, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc DTQG theo Hợp đồng số 06,18/2020/HĐMB

77.490.000 đ

(Bảy mươi bảy triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)

NSNN cấp năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 29/7/2020

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/8/2020

 Các tin đã đưa ngày: