Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5 và số 6 dự án Cải tạo, nâng cấp kho dự trữ lương thực Vĩnh Long

(03/08/2020)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

Địa chỉ: Số 05, Trưng Nữ Vương, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại/fax/email: 02703.910469          fax: 02703.910865

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên dự án

 

Tên gói thầu1    

Số thông báo mời thầu2

Hình thức lựa chọn nhà thầu1    

Giá gói thầu1  

Giá trúng thầu 3

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định phê duyệt4

1

 

Cải tạo, nâng cấp kho dự trữ lương thực Vĩnh Long - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

Gói thầu số 5: Tư vấn lập HSMT&ĐGHSDT

 

Chỉ định thầu rút gọn

60.745.816 đồng

60.745.000 đồng

Công ty Cổ phần quản lý dự án và chi phí đầu tư - AFO

Trọn gói

40 ngày

Số: 174/QĐ-CDTCL ngày 27/7/2020

2

 

Cải tạo, nâng cấp kho dự trữ lương thực Vĩnh Long - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

Gói thầu số 6: Tư vấn thẩm định HSMT&ĐGHSDT

 

Chỉ định thầu rút gọn

11.064.812 đồng

11.064.000 đồng

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và lắp đặt thiết bị Việt Nam - Vinace

Trọn gói

20 ngày

Số: 175/QĐ-CDTCL ngày 27/7/2020

 Các tin đã đưa ngày: