Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo mời thầu Gói thầu số 13: Giám sát thi công gói thầu số 6

(27/07/2020)

 

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 13: Giám sát thi công gói thầu số 6

- Loại gói thầu: Phi tư vấn

- Giá gói thầu: 249.301.451 đồng (Số tiền bằng chữ:Hai trăm bốn mươi chín triệu, ba trăm linh một nghìn, bốn trăm năm mươi mốt đồng).

- Nội dung chính của gói thầu:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ gói thầu xây lắp số 6.

2. Tên công trình: Kho Dự trữ Hà Giang – giai đoạn 1.

3. Nguồn vốn: XDCB nguồn ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian Phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 08 giờ 30 phút  ngày 30/7/2020 đến trước 08 giờ 30 ngày 07/8/2020.

7. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

- Địa chỉ: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn; Số 186 - Đường Quang Trung - Phường Tân Quang - Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang.

8. Thời điểm đóng thầu: 08h giờ 30 phút ngày 07/8/2020.

9. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 45 phút ngày 07/8/2020.

 Các tin đã đưa ngày: