Chi cục DTNN Mộc Châu thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc vác 2.400 tấn gạo nhập kho Dự trữ quốc gia năm 2020

(26/05/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu

- Địa chỉ: Tiểu khu Bó Bun, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

- Điện thoại: 02123.569.898

- Fax: .....                                  Email: dtnnmocchau-tb@gdrs.gov.vn

2. Tên dự án: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch bốc vác 2.400 tấn gạo nhập kho Dự trữ quốc gia năm 2020.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc vác 2.400 tấn gạo nhập kho Dự trữ quốc gia năm 2020

228.000.000,đồng

 

NSNN cấp năm 2020

Tham gia thực hiện của cộng đồng

Từ ngày 26/5/2020-28/5/2020

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi thực hiện  xong công việc ( Theo tiến độ nhập gạo)

 Các tin đã đưa ngày: