Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Cung cấp dịch vụ chuẩn bị ban đầu kho nhập 2.475 tấn gạo DTQG năm 2020

(08/04/2020)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc.

- Địa chỉ: Số 184 - Đường Trần Phú - Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0211. 3869.660     Fax: 0211. 3548.036

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ chuẩn bị ban đầu kho nhập 2.475 tấn gạo DTQG năm 2020.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói  thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá phần thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ chuẩn bị ban đầu kho nhập 2.475 tấn gạo DTQG năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

68.125.000

68.125.000

Ông Lê Minh Hợp

Quyết định phê duyệt kết quả số 11/QĐ-CCDTVP ngày 07/4/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến ngày 30/6/2020.

* Danh sách các nhà thầu không trúng các phần thầu:

1. Ông Phạm Văn Bình – Địa chỉ: Trưng Trắc – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Địa chỉ: Trưng Trắc – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.Các tin đã đưa ngày: