Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dich vụ khí N2 phục vụ bảo quản 2.500 tấn gạo nhập năm 2020

(06/04/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An

  - Địa chỉ: Số 268 đường 351, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng.

  - Điện thoại: 02253.871.804

  - Fax:                                                                 Email:

2. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ khí N2 phục vụ bảo quản 2.500 tấn gạo nhập năm 2020

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên các phần thầu của gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá của gói thầu (đồng)(1)

Giá trúng thầu (đồng)(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

Loại hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện Hợp đồng(1)

1

Gói thầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ khí N2 phục vụ bảo quản  2.500 tấn gạo nhập năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

39.558.750 đồng

39.558.750 đồng

Công ty TNHH khí Công nghiệp Việt Nam

Quyết định số 21

/QĐ-CCDTKA ngày 03/4/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An

Hợp đồng trọn gói

 

89 ngày

 Các tin đã đưa ngày: