Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.200 tấn gạo nhập kho năm 2020

(06/04/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh

- Địa chỉ: Số 677 Nguyễn Đức Cảnh, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203 3 862 106

- Quyết định số: 10/QĐ-CCDTQN ngày 06/4/2020 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh về việc phê duyệt danh mục dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.200 tấn gạo nhập kho năm 2020.

- Người ký quyết định: Chi cục trưởng

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.200 tấn gạo nhập kho năm 2020

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

           

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (tạm tính)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.200 tấn gạo nhập kho kế hoạch năm 2020

162.000.000

đồng

Ngân sách nhà nước

Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có sự tham gia của cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ

 

09/4/2020

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, xong trước ngày 15/6/2020

 

                          

 Các tin đã đưa ngày: