Chi cục DTNN Tiên Sơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp nhân công thực hiện kê lót kho bảo quản ban đầu 1.800 tấn gạo nhập kho năm 2020

(24/03/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn

- Địa chỉ: Thị trấn Lim - Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223837392;   Fax: 02223837392

2. Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số 14/QĐ-CCDTTS ngày 24/3/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Gói thầu: Cung cấp nhân công thực hiện kê lót kho bảo quản ban đầu 1.800 tấn gạo nhập kho năm 2020”.

4. Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn.

5. Tổng mức đầu tư: 30.780.000 đồng ( Ba mươi triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng)

B. Nội dung thông báo:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp nhân công thực hiện kê lót kho bảo quản ban đầu 1.800 tấn gạo nhập kho năm 2020

30.780.000

(Bằng chữ: Ba mươi triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng)

NSNN

Chỉ định

thầu rút gọn

Ngày 25/3/2020

Trọn gói

Tối đa 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: