Chi cục DTNN Tân Hiệp thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu kê lót 13 lô kho nhập 2.400 tấn gạo DTQG năm 2020

(24/03/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

- Địa chỉ: Xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại: 0204 3878240;     - Fax: 0204 3878240

2. Nguồn kinh phí: Dự toán kinh phí không tự chủ năm 2020.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 17/QĐ-CCDTTH ngày 19/3/2020 của Chi cục trưởng chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

4. Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

5. Tổng dự toán: 41.600.000 đồng

B. Nội dung thông báo:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công kê lót 13 lô kho nhập 2.400 tấn gạo DTQG

 năm 2020

41.600.000

(Bốn mươi mốt triệu sáu trăm nghìn đồng)

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

27/3/2020

Trọn gói

Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 20/6/2020

 Các tin đã đưa ngày: