Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2019 chuyển sang năm 2020 thực hiện tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long.

(28/02/2020)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

  1. Thông tin chung:
    1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long.
  • Địa chỉ: 162B-QL1A, Ấp Tân Quới Đông, Phường Trường An, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3912549 – Fax: 0270.3912549.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2019 chuyển sang năm 2020 thực hiện tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số 16/QĐ-CCDTVL ngày  28/2/2020 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2019 chuyển sang năm 2020 thực hiện tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long

5. Giá gói thầu:  79.000.000 đồng. Bằng chữ:( Bảy mươi chín triệu đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2019 chuyển sang năm 2020 thực hiện tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long.

 

 

79.000.000 đồng

 

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

Ngay sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Hợp đồng trọn gói,

giá hợp đồng cố định  trong suốt thời gian           thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020


 


Các tin đã đưa ngày: