Chi cục DTNN Cần Thơ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Kiên Giang học kỳ II năm học 2019–2020

(03/02/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ; Điện thoại:        0292.3841447     - Fax: 0292.3841447.

2. Tên dự toán: Thuê bốc xếp gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Kiên Giang học kỳ II năm học 2019–2020.

 3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 25/QĐ-CCDTCT ngày 03/02/2020 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Thuê bốc xếp gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Kiên Giang học kỳ II năm học 2019–2020.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

5. Tổng mức đầu tư: 12.173.700đồng (Bằng chữ: Mười hai triệu một trăm bảy mươi ba ngàn bảy trăm đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định của nhà nước; tai nạn rủi ro và các chi phí khác liên quan đến quá trình bốc xếp gạo xuất kho)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn

nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê bốc xếp gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Kiên Giang học kỳ II năm học 2019–2020

12.173.700

Ngân sách Nhà nước năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn (Quy trình theo Khoản 2 Điều 56 Nghị định  63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ)

 

Tháng 02/2020

Hợp đồng theo đơn giá cố định  

 Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/4/2020

Tổng cộng

12.173.700

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: