Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo, nâng cấp tường rào kho 3/2, Cao Lãnh, Đồng Tháp

(04/02/2020)

 

          A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

- Địa chỉ: Số 05, Trưng Nữ Vương, phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Điện thoại: 02703.910.469                    - Fax: 02703.910.865.

2. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp tường rào kho 3/2, Cao Lãnh, Đồng Tháp.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 18/QĐ-CDTCL ngày 03/02/2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp tường rào kho 3/2, Cao Lãnh, Đồng Tháp.

4. Tên chủ đầu tư:  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

5. Tổng mức đầu tư: 3.504.252.000 đồng, (Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm lẻ bốn triệu, hai trăm năm mươi hai nghìn đồng chằn)

          B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá

gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I. Xây Lắp.

 

 

 

 

 

1

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung)

2.874.624.721

SCL

Đấu thầu rộng rải trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý I năm 2020

Hợp đồng trọn gói

90 ngày

II. Dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng

 

 

 

 

 

2

Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

    

91.471.000

SCL

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý I năm 2020

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ gói thầu số 1

3

Gói thầu số 3: Tư vấn lập HSMT&ĐGHSDT

5.749.000

SCL

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý I năm 2020

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

4

Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm định HSMT&KQĐGHSDT

2.613.000

SCL

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý I năm 2020

Hợp đồng trọn gói

20 ngày

5

Gói thầu số 5: Chi phí tổ chức thí nghiệm nén tĩnh đất nền sau khi gia cố

22.729.000

SCL

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý II năm 2020

Hợp đồng trọn gói

15 ngày

6

Gói thầu số 6: Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng

2.299.000

SCL

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý I năm 2020

Hợp đồng trọn gói

tiến độ gói thầu số 1

7

Gói thầu số 7: Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

56.068.000

SCL

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý II năm 2020

Hợp đồng trọn gói

30 ngày 

Tổng giá gói thầu

3.055.553.721

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: