Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo mời thầu Gói thầu số 12: Giám sát thi công gói thầu số 1, 2, 3 công trình Kho Dự trữ Hà Giang – giai đoạn 1

(18/11/2019)

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 12: Giám sát thi công gói thầu số 1, 2, 3 công trình Kho Dự trữ Hà Giang – giai đoạn 1.

- Loại gói thầu: Tư vấn

- Giá gói thầu: 973.467.752 đồng (Số tiền bằng chữ: Chín trăm bảy mươi ba triệu, bốn trăm sáu mươi bảy nghìn, bảy trăm năm mươi hai đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: theo tiến độ các gói thầu xây lắp, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Dự án Kho Dự trữ Hà Giang.

3. Nguồn vốn: Đầu tư XDCB tập trung của ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6. Thời gian Phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 30 phút  ngày 22/11/2019 đến trước 08 giờ 30 ngày 12/12/2019.

7. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

- Địa chỉ: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn; Số 186 - Đường Quang Trung - Phường Tân Quang - Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang.

8. Thời điểm đóng thầu: 08h giờ 30 phút ngày 12/12/2019.

9. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 45 phút ngày 12/12/2019.

 Các tin đã đưa ngày: