Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo mời thầu Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 3, 4, 9 công trình Trụ sở làm việc

(15/10/2019)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh;

- Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định;

- Điện thoại: 0228 3845 149          - Fax: 0228 3842 081;

2. Tên dự án: Trụ sở làm việc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh;

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh;

5. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 545/QĐ-TCDT ngày 26/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở làm việc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh;

- Tổng mức đầu tư: 23.910.984.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ chín trăm mười triệu, chín trăm tám mươi tư nghìn đồng).

6. Tên gói thầu: Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 3, 4, 9 công trình Trụ sở làm việc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh;

7. Giá gói thầu (đã bao gồm thuế VAT) : 574.831.000 đồng,

(Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi tư triệu, tám trăm ba mươi mốt nghìn đồng)

B. Nội dung thông báo mời thầu (đăng tải kể từ ngày 14/10/2019).

1. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

2. Tên dự án: Trụ sở làm việc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

3. Tên gói thầu: Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 3, 4, 9 công trình Trụ sở làm việc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh;

4. Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

7. Thời gian tổ chức:

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu và nhận Hồ sơ dự thầu: Từ 8h30’ ngày 21/10/2019 đến trước 8h30’ ngày 11/11/2019.

- Thời gian đóng thầu: Vào hồi 8h30’ ngày 11/11/2019.

- Thời gian mở thầu: Vào hồi 9h00’ ngày 11/11/2019.

8. Lệ phí bán Hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng/bộ. (Hai triệu đồng/01 bộ hồ sơ).

9. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

                  10. Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ các gói thầu được giám sát.

                  11. Địa chỉ bán HSMT, nhận HSDT và mở thầu:

                  Địa điểm: Tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh;

                  Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

                  Điện thoại: 0228 3845 149             Fax: 0228 3842 081

                   Các Nhà thầu quan tâm cần hỏi thêm chi tiết xin liên hệ với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh./.Các tin đã đưa ngày: