Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Đắk Nông để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2019

(21/08/2019)

A. Thông tin chung:

      1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên;

      -  Địa chỉ: Số 32 Lê Thị Hồng Gấm, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk;

      -  Điện thoại: 0262. 3 951 406; Fax: 0262. 3 951 403.

      2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số 120/QĐ-CDTNTN ngày 16/8/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nam Tây Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Đắk Nông để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2019.

      3. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên.

      4. Tổng mức đầu tư: 61.878.143 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi mốt triệu tám trăm bảy mươi tám nghìn một trăm bốn mươi ba đồng chẵn)

      B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Đồng)

Nguồn

vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Đắk Nông để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2019

61.878.143

Ngân sách nhà nước

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (Theo quy định tại Điểm 1 Điều 4 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ)

Tháng 8/2019

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết  ngày 24/8/2019

 Các tin đã đưa ngày: