Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cải tạo, sửa chữa thường xuyên Điểm kho Trâm Vàng - Chi cục DTNN Tây Ninh.

(14/08/2019)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám – P. Hiệp Thành – TP. Thủ Dầu Một – T. Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3844492 - Fax: (0274) 3844497.

2. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa thường xuyên Điểm kho Trâm Vàng - Chi cục DTNN Tây Ninh.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Số 142/QĐ-CDTĐNB ngày 19/7/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

Người ký quyết định: Ông Nguyễn Văn Khoa - Chức vụ: Cục trưởng.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

5. Tổng mức đầu tư: 560.000.000 đồng.

  - Tổng mức đầu tư được phê duyệt theo Quyết định số 138/QĐ-CDTĐNB ngày 18/7/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

đã có VAT

(đồng)

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Gói thầu số 1: Thi công cải tạo, sửa chữa thường xuyên điểm kho Trâm Vàng

493.600.000

Vốn NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III

năm 2019

Trọn gói

90

ngày

2

Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

12.297.000

Vốn NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III

năm 2019

Trọn gói

Theo tiến độ thi công gói thầu số 1

3

Gói thầu số 3: Kiểm toán công trình xây dựng

9.856.000

Vốn NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III

năm 2019

Trọn gói

15 ngày

 

Tổng cộng

515.753.000

 

 

 

 

 

 

(Bằng chữ: Năm trăm mười lăm triệu bảy trăm năm mươi ba nghìn đồng)

 Các tin đã đưa ngày: