Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch Lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa thường xuyên - Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

(14/08/2019)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung:                                                                                           

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

- Địa chỉ: Khu Đô thị Đồng Quýt - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 0228 3845 149          - Fax: 0228 3842 081.

2. Tên công trình: Sửa chữa thường xuyên - Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh;   

3. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 328/QĐ-CDTHNN ngày 12/8/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa thường xuyên - Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô;

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

5. Tổng mức đầu tư: 49.376.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu ba trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).

6. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

B. Nội dung của kế hoạch Lựa chọn nhà thầu:

Số TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

I

Gói thầu xây lắp

45.961.411

 

 

 

 

 

 

1

Gói thầu thi công xây lắp công trình: Sửa chữa thường xuyên - Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô

45.961.411

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 8
năm 2019

Trọn gói

60 ngày

 

Tổng cộng:

45.961.411

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: