Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch Lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa thường xuyên - Chi cục Dự trữ Nhà nước Lý Nhân thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

(14/08/2019)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung:                                                                                           

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

- Địa chỉ: Khu Đô thị Đồng Quýt - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 0228 3845 149          - Fax: 0228 3842 081.

2. Tên công trình: Sửa chữa thường xuyên - Chi cục Dự trữ Nhà nước Lý Nhân thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh;   

3. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 323/QĐ-CDTHNN ngày 12/8/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa thường xuyên - Chi cục Dự trữ Nhà nước Lý Nhân;

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

5. Tổng mức đầu tư: 390.161.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi triệu một trăm sáu mươi mốt nghìn đồng).

6. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

B. Nội dung của kế hoạch Lựa chọn nhà thầu:

Số TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

I

Gói thầu xây lắp

353.719.185

 

 

 

 

 

 

1

Gói thầu thi công xây lắp công trình: Sửa chữa thường xuyên - Chi cục Dự trữ Nhà nước Lý Nhân

   353.719.185

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 8
năm 2019

Trọn gói

60 ngày

II

Gói thầu tư vấn

11.104.697

 

 

 

 

 

 

1

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng Gói thầu thi công xây lắp

11.104.697

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 8
năm 2019

Trọn gói

Theo tiến độ Gói thầu xây lắp

 

Tổng cộng:

I + II

               364.823.882

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: