Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo mời thầu Gói thầu xây lắp số 1: Xây dựng Kho lương thực (Phần móng, phần thân, phần điện) Điện tổng thể, hệ thống thoát nước ngoài nhà, Đường nội bộ, nhà thường trực, HT PCCC, tường rào).

(17/07/2019)

 THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

Địa chỉ: Số 459 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại/Fax/E-mail: 0256.3812.947; số Fax:  56.3827526;   tungdutru@gmail.com; Mã số thuế:  0100787888-015;

1. Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp số 1: Xây dựng Kho lương thực (Phần móng, phần thân, phần điện) Điện tổng thể, hệ thống thoát nước ngoài nhà, Đường nội bộ, nhà thường trực, HT PCCC, tường rào).

- Loại gói thầu: Xây lắp;

- Giá gói thầu: 12.613.050.053 đồng (Mười hai tỷ, sáu trăm mười ba triệu không trăm năm mươi nghìn không trăm năm mươi ba đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp kho lương thực, kho Dự trữ Dung Quất, Quảng Ngãi - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày;

2.Tên dự án: Nâng cấp kho lương thực - kho Dự trữ Dung Quất, Quảng Ngãi - Cục Dự trữ Nhà nuớc khu vực Nghĩa Bình.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước .

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoan, một túi hồ sơ;

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ  08giờ 00 phút ngày 23/7/2019  đến trước 09 giờ ngày 02/8/2019

7. Địa điểm phát hành HSMT:  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình; Địa chỉ  số 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Số điện thoại: 0256.3812947; 0256.3812906; số Fax: 0256.3827526.

8.Giá bán 1 bộ HSMT:  2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

9.Bảo đảm dự thầu: 180.000.000  (Một trăm tám mươi triệu đồng);

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 02/8/2019;

11. Thời điểm mở thầu:   10 giờ ngày  02/8/2019.Các tin đã đưa ngày: