Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp trang phục bảo vệ năm 2019

(17/07/2019)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.814.588

- Fax: 02253.747179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án:

-  Cung cấp trang phục bảo vệ năm 2019

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp trang phục bảo vệ năm 2019

63.976.000

đồng

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 15/7/2019

Hợp đồng

 trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 30/7/2019

 Các tin đã đưa ngày: