Chi cục DTNN Tiên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc vác, sang bao, bốc xếp 100 tấn thóc Đông Xuân đổ rời nhập kho năm 2019

(25/06/2019)

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn

Địa chỉ: Thị trấn Lim - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại/fax: 02223837392

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu    

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

 

Cung cấp dịch vụ bốc vác 100 tấn thóc Đông Xuân đổ rời nhập kho năm 2019

 

 

Số: 67/TB-CCDTTS

ngày 19/06/2019

 

 

Chỉ định thầu rút gọn

8.000.000đ

(Bằng chữ: Tám triệu  đồng chẵn)

8.000.000đ

(Bằng chữ: Tám triệu  đồng chẵn)

Tổ bốc xếp Đông Đạo

Trọn gói

Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/7/2019

Số: 23/QĐ-CCDTTS ngày 25/6/2019

2

Cung cấp dịch vụ sang bao, bốc xếp 100 tấn thóc Đông Xuân đóng bao nhập kho năm 2019

 

 

Số: 67/TB-CCDTTS

ngày 19/06/2019

 

 

Chỉ định thầu rút gọn

12.700.000đ (Bằng chữ: Mười hai triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn)

12.700.000đ (Bằng chữ: Mười hai triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn)

Tổ bốc xếp Đông Đạo

Trọn gói

Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/7/2019

Số: 23/QĐ-CCDTTS ngày 25/6/2019

 Các tin đã đưa ngày: