Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công xây lắp công trình Phần móng; Phần thân + hoàn thiện; phần điện nước; Các hạng mục chung Kho Dự trữ Đức Lý

(17/06/2019)

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

- Địa chỉ Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định;

- Điện thoại: 02283 673 998; Fax: 02283 842 081

Đề nghị Cục công nghệ thông tin đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

 

STT

Tên dự án

 

Tên gói thầu1    

Số thông báo mời thầu2

Hình thức lựa chọn nhà thầu1    

Giá gói thầu1

(triệu đồng)

Giá trúng thầu 3

(triệu đồng)

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định phê duyệt4

1

 

Cải tạo, nâng cấp kho lương thực - Kho Dự trữ Đức Lý thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

Gói thầu số 1 - Thi công xây lắp công trình Phần móng; Phần thân + hoàn thiện; phần điện nước; Các hạng mục chung

20190512501-00

Đấu thầu rộng rãi trong nước

12.975,979

12.859,946

Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Nam

Trọn gói

265 ngày

Quyết định số 257/QĐ-CDTHNN ngày 14/6/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

                                                                   Nam Định, ngày 14 tháng 6 năm 2019

    Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

 

1 Ghi theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

2 Ghi theo số thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

3 Ghi theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đối với thông tin về nhà thầu trúng thầu cần nêu rõ tên thành viên đứng đầu và các thành viên còn lại trong trường hợp là liên danh.

4 Cần ghi rõ số văn bản, ngày và chức danh của người phê duyệt.

 Các tin đã đưa ngày: