Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lương thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp, sang bao, đóng bao 400 tấn thóc tẻ nhập kho vụ Đông Xuân năm 2019

(17/06/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục DTNN Gia Lương

- Địa chỉ: Xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223.668.224

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp, sang bao, đóng bao 400 tấn thóc tẻ nhập kho vụ ĐX năm 2019.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 26/QĐ-CCDTGL ngày 14/6/2019 của Chi cục DTNN Gia Lương

4. Tổng dự toán: 37.650.000 đồng

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp, sang bao, đóng bao 400 tấn thóc tẻ nhập kho vụ ĐX năm 2019

37.650.000

(Ba mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng)

NSNN cấp năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 17/6/2019

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/07/2019

 Các tin đã đưa ngày: