Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp bảo hộ lao động năm 2019

(07/06/2019)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258.3889289, 0258.3889669. Fax: 0258.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

2. Tên dự toán: Mua bảo hộ lao động năm 2019.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 129/QĐ-CDTNTB ngày 06/6/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp bảo hộ lao động năm 2019.

4. Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 28.320.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng).  

 

  1. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

 

Số

TT

Tên gói thầu

Giá

gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp bảo hộ lao động năm 2019

28.320.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 6 năm 2019

Hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá trong quá trình thực hiện hợp đồng

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: