Chi cục DTNN Vĩnh Tiên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc vác1.000 tấn gạo viện trợ cho Triều Tiên năm 2019

(13/05/2019)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tiên

- Địa chỉ: Số 123 Đông Thái Thị Trấn huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: 0225.3884.285

- Fax:                                                          Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án: Cung cấp dịch vụ bốc vác1.000 tấn gạo viện trợ cho Triều Tiên năm 2019.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá gói thầu(1)

Giá trúng thầu(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

 

loại hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

Cung cấp dịch vụ bốc vác 1.000 tấn gạo viện trợ cho Triều Tiên năm 2019

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

95.000.000 đồng

94.000.000 đồng

Nguyễn Đức Viết

Quyết định số:25     /QĐ-CCDTVT ngày 09/5/2019 của Chi cục trưởng Chi cục DTNN  Vĩnh Tiên

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/5/2019( +/- 15 ngày trừ trường hợp bất khả kháng)

 Các tin đã đưa ngày: