Chi Cục Dự trữ Nhà nước Lâm Đồng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu kê lót kho phục vụ nhập gạo năm 2019

(25/03/2019)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Lâm Đồng

- Địa chỉ: Số 01 Huỳnh Tấn Phát- Phường 11- TP. Đà Lạt- tỉnh Lâm Đồng.

- Điện thoại: 0263 3 814073     ; Fax: 02633 814073.

2. Tên gói thầu: Cung cấp nhân công kê lót kho phục vụ nhập gạo năm 2019.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số      /QĐ-CCDTLĐ ngày 25/3/2019 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Lâm Đồng về việc cung cấp nhân công kê lót kho phục vụ nhập gạo năm 2019.

4. Bên mời thầu: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Lâm Đồng

5. Giá gói thầu: 16.200.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu triệu hai  trăm ngàn đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp nhân công kê lót kho phục vụ nhập gạo năm 2019

16.200.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu triệu hai trăm ngàn đồng chẵn).

 

Ngân sách Nhà nước năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 3/2019.

 

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/7/2019

 

 

 Các tin đã đưa ngày: