Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lương thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa, đóng mới cửa nhà làm việc vùng kho Núi

(03/12/2018)

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lương

Địa chỉ: Xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223.668.224

Đề nghị Cục công nghệ thông tin - Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ sửa chữa, đóng mới cửa nhà làm việc vùng kho Núi

Chỉ định thầu rút gọn

 

25.000.000

(Hai mươi năm triệu đồng chẵn)

 

 

25.000.000

(Hai mươi năm triệu đồng chẵn)

 

Nguyễn Văn Bảo (Nhân Hữu - Nhân Thắng - Gia Bình - Bắc Ninh)

Quyết định số 54/QĐ-CCDTGLngày 23/11/2018 của Chi cục  trưởng Chi cục DTNN Gia Lương

Trọn gói

Trong vòng 10

ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: