Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018 – 2019

(09/10/2018)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

Địa chỉ: số 05-Trưng Nữ Vương, phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 02703.910.867 – Fax: 02703.910.865 - Email:cuulong@gdsr.gov.vn

Đề nghị Quý cơ quan đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự án

Tên gói thầu1

Số thông báo mời thầu2

Hình thức lựa chọn nhà thầu1

Giá gói thầu1

Giá trúng thầu3

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định phê duyệt4

1

Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh

Lựa chọn đơn vị vận tải vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018 – 2019

20180922273-00

Chào hàng cạnh tranh thông thường

733.959.967 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi ba triệu, chín trăm năm mươi chín nghìn, chín trăm sáu mươi bảy đồng)

733.959.967

đồng (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi ba triệu, chín trăm năm mươi chín nghìn, chín trăm sáu mươi bảy đồng)

Hộ kinh doanh Thu Hương

Theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2018

Số          /QĐ-CDTCL ngày 08/10/2018

 Các tin đã đưa ngày: