Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Mua 100.000 chiếc phao tròn cứu sinh thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

(29/12/2017)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Địa chỉ: số 343 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại/fax/email: Điện thoại: 02437625696; fax: 02437625691.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên dự án: mua 100.000 chiếc phao tròn cứu sinh thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

2. Tên gói thầu:

- Gói thầu số 01: mua 52.000 chiếc phao tròn cứu sinh nhập kho DTQG thuộc các Cục DTNN khu vực: Hà Nội, Tây Bắc, Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Phú, Bắc Thái, Hà Bắc, Hải Hưng, Đông Bắc, Thái Bình, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh.

- Gói thầu số 02: mua 48.000 chiếc phao tròn cứu sinh nhập kho DTQG thuộc các Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên, Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên, Nam Tây Nguyên, TP Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Cửu Long, Tây Nam Bộ.

3. Số thông báo mời thầu:

- Gói thầu số 01: số 20170814420-00 ngày 14/8/2017.

- Gói thầu số 02: số 20170814430-00 ngày 14/8/2017.

4. Giá gói thầu:

- Gói thầu số 01: 11.856.000.000 đồng.

- Gói thầu số 02: 10.944.000.000 đồng.

5. Giá trúng thầu:

- Gói thầu số 01: 11.856.000.000, đồng.

- Gói thầu số 02: 10.944.000.000, đồng.

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Thanh Sơn là nhà thầu đã trúng thầu 02 gói thầu nêu trên.

7. Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 180 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành nghĩa vụ quy định trong hợp đồng (trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành).

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 795/QĐ-TCDT ngày 26/12/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua 100.000 chiếc phao tròn cứu sinh thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2017;

10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

STT

Tên hàng hóa

Tính năng, thông số

kỹ thuật cơ bản

Đơn giá trúng thầu

(đồng/chiếc)

Gói thầu số 01

Mua 52.000 chiếc phao tròn cứu sinh

Theo quy định của

QCVN 05:2016/BTC

228.000 đồng/chiếc

Gói thầu số 02

Mua 48.000 chiếc phao tròn cứu

Theo quy định của

QCVN 05:2016/BTC

228.000 đồng/chiếc

 Các tin đã đưa ngày: