Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Gói thầu thi công xây lắp công trình cải tạo, sửa chữa Nhà đa năng Văn phòng Cục DTNN khu vực Hà Bắc

(19/10/2017)

THÔNG BÁO

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Gói thầu thi công xây lắp công trình cải tạo, sửa chữa Nhà đa năng

Văn phòng Cục DTNN khu vực Hà Bắc

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

- Địa chỉ: số 67 Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223.821282;     - Fax: 02223.821687

2. Nguồn vốn: Nguồn quỹ phúc lợi của đơn vị.

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 360/QĐ-CDTHB ngày 19/10/2017 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc v/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà, thầu gói thầu thi công xây lắp công trình cải tạo, sửa chữa Nhà đa năng Văn phòng Cục DTNN khu vực Hà Bắc.

4. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

5. Tổng mức đầu tư: 225.969.984 đồng

B. Nội dung thông báo:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu thi công xây lắp công trình cải tạo, sửa chữa Nhà đa năng Văn phòng Cục DTNN khu vực Hà Bắc

225.969.984

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

20/10/2017

Trọn gói

Trong vòng 20 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: