Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 6.1: “Cung cấp và lắp đặt thiết bị PCCC”

(19/10/2017)

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng  thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

- Địa chỉ: Số 186 Đường Quang Trung - Phường Tân Quang – TP.Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang

Điện Thoại: 02073.872.458  -  Fax  : 02073.874.959

2. Tên dự án: Đầu tư giai đoạn 1 kho dự trữ Tuyên Quang.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 629/QĐ-TCDT ngày 11/10/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư giai đoạn 1- Kho Dự trữ Tuyên Quang.

4. Tổng mức đầu tư: 51.752.169.000,đồng

(Năm mươi mốt tỷ, bảy trăm năm mươi hai triệu, một trăm sáu mươi chín ngàn đồng)

5. Giá gói thầu:

- Gói thầu số 6.1: “ Cung cấp và lắp đặt thiết bị PCCC”: 675.850.000đ

(Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi lăm triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu đồng)

Nguồn vốn

Phương thức đấu thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức Hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 6.1: “Cung cấp và lắp đặt thiết bị PCCC”

675.850.000

Đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước

Một giai đoạn một túi hố sơ

Chỉ định thầu

Phát hành HSMT và nhận HSDT từ 08 giờ ngày 06/11/2017 đến 09 giờ ngày 16/11/2017

Hợp đồng trọn gói,

30 ngày kể từ ngày HĐ có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: