Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Gói thầu mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng

(12/09/2017)

THÔNG BÁO

Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

- Địa chỉ: số 67 Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223.821282;     - Fax: 02223.821687

2. Tên dự toán: Dự toán kinh phí tự chủ năm 2017.

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 288/QĐ-CDTHB ngày 12/9/2017 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

4. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

5. Tổng mức đầu tư: 10.659.000 đồng

B. Nội dung thông báo:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng

10.659.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

14/9/2017

Trọn gói

Trong vòng 05 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: