Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá gạo DTQG thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2017.

(14/07/2017)

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá gạo DTQG

 thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2017.  

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2017, như sau:

- Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Pháp theo Quyết định phê duyệt số 93/QĐ-CDTHCM ngày 06/7/2017 của Cục trưởng cục DTNN khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản của Công ty đề xuất đã bao gồm thuề GTGT được tính với giá trị của lô tài sản bán đấu giá thành như sau:

TT

Giá trị tài sản bán được theo giá khi điểm/hợp đồng

Mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

1

Dưới 50 triệu đồng

8% giá trị tài sản bán được

2

Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

3,64 triệu đồng

3

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

6,82 triệu đồng

4

Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng

14,18 triệu đồng

5

Từ trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng

22,64 triệu đồng

6

Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

32,45 triệu đồng

7

Từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng

38,41 triệu đồng

8

Từ trên 20 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng

40,91 triệu đồng

9

Từ trên 50 tỷ đồng

50,00 triệu đồng

- Thời gian thực hiện hợp đồng 25/12/2017.Các tin đã đưa ngày: