Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Nâng cấp hạ tầng kho Dự trữ Quang Hanh -Quảng Ninh

(12/07/2017)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.747.822             Fax: 02253.747.179                                 

2. Tên công trình: Nâng cấp hạ tầng kho Dự trữ Quang Hanh - Quảng Ninh. 

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên công trình

Tên gói thầu

Số thông báo mời chào hàng

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Nâng cấp hạ tầng kho Dự trữ Quang Hanh -Quảng Ninh

Xây lắp sân đường; Cổng, tường rào

108 ngày 14/6/2017

 

Chào hàng cạnh tranh thông thường

1.825.422.000

Đồng

1.824.872.000

đồng

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Hải Phòng

Trọn gói

86 ngày

278/QĐ-CDTĐB

ngày 10/7/2017

 Các tin đã đưa ngày: