Chi cục Dự trữ Nhà nước Hải An thông báo kế hoạch đấu thầu lựa chọn dịch vụ bốc xếp 800 tấn gạo

(20/03/2017)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH

LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hải An.

- Địa chỉ: Số 622 Lê THánh Tông – Hải An – Hải Phòng.

- Điện thoại: 0313.765761;     Fax:

2. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.600 tấn gạo;

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Quyết định số 11/QĐ-CDTNB ngày 17/3/2017 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Hải An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.600 tấn gạo nhập năm 2017.

4. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hải An.

5. Tổng mức dự toán:  176.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi sáu triệu đồng)

B. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói
 thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức
 lựa chọn nhà thầu

Thời gian
 bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại
 hợp đồng

Thời gian
 thực hiện hợp đồng

1

cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.600 tấn gạo

176.000.000

Ngân sách
Nhà nước cấp năm 2017

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày
21/03/2017

Trọn gói

Thời gian 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Tổng

176.000.000

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: