Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ tỉnh Gia Lai dịp giáp hạt đầu năm 2021

(22/02/2021)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

- Địa chỉ: số 235 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Điện thoại: 02693 723 542       - Fax: 02693 723 548

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ tỉnh Gia Lai dịp giáp hạt đầu năm 2021.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên

gói

thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ tỉnh Gia Lai dịp giáp hạt đầu năm 2021

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (Theo Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ)

151.085.250

150.400.000

Doanh nghiệp Tư nhân Đạt Hiền

Quyết định số 53/QĐ-CDTBTN ngày 19/02/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 26/02/2021

 Các tin đã đưa ngày: